Archiwum KPP w Sulęcinie - Dostęp do zasobów archiwalnych - Komenda Powiatowa Policji w Sulęcinie

Biuletyn Informacji Publicznej

Dostęp do zasobów archiwalnych

Archiwum KPP w Sulęcinie

ARCHIWUM KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W SULĘCINIE

usytuowane jest w strukturach Zespołu ds. Prezydialnych i Ochrony Inforamcji Niejawnych

 

Adres siedziby: Archiwum KPP w Sulęcinie

ul. Szpitalna 4

69 - 200 Sulęcin

tel. 97 755 06 93

Archiwum KPP w Sulęcinie czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 - 15.30.

Archiwum Komendy Powiatowej Policji w Sulęcinie podporządkowane jest Komendantowi Powiatowemu Policji. Zasób archiwalny KPP stanowią akta wytworzone przez:

           - komórki organizacyjne Komendy Powiatowej Policji w Sulęcinie - do chwili obecnej,
           - nieistniejące już struktury i komórki organizacyjne formacji.

Dokumentacja wytworzona przez organy bezpieczeństwa państwa, tj. MO do 1954 r. i SB do 31 lipca 1990 r. - zgodnie z zapisem art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu - została przekazana do Oddziałów Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Szczecinie i Poznaniu.

Podstawowym zakresem działań archiwum KPP w Sulęcinie, jest obsługa własnej instytucji, poprzez wykonywanie następujących zadań:

-        gromadzenie i ewidencjonowanie dokumentacji,

-        wykonywanie usług w zakresie opracowywania kwerend,

-        sporządzanie kserokopii dokumentów,

-        prowadzenie działalności informacyjnej,

-        udostępnienia dokumentacji archiwalnej,

-        brakowanie dokumentacji niearchiwalnej o czasowym okresie przechowywania.

Dokumentację zgromadzoną w archiwum  KPP w Sulęcinie, udostępnia się do celów:

-        służbowych,

-        naukowo - badawczych,

-        publicystycznych,

-        innych.

W celu uzyskania pozwolenia na udostępnienie akt archiwalnych Policji, należy złożyć pisemny wniosek  skierowany do Komendanta Powiatowego Policji w Sulęcinie.

Akta udostępnia się na pisemny wniosek osoby zainteresowanej, który powinien zawierać:

-        imię i nazwisko, rodzaj i numer dokumentu tożsamości oraz adres do korespondencji, jeśli zgłoszenie składa osoba fizyczna lub jej upoważniony przedstawiciel;

-        nazwę i siedzibę osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej oraz imię i nazwisko, rodzaj i numer dokumentu tożsamości osoby upoważnionej, której mają być udostępnione materiały archiwalne, jeśli zgłoszenie składa osoba prawna lub jednostka organizacyjna;

-        określenie materiałów archiwalnych oraz tematu i okresu ich wytworzenia;

-        cel, dla jakiego mają być udostępnione (temat i zakres pracy naukowej).

W przypadku udostępniania akt do celów naukowo-badawczych, od zainteresowanej osoby wymaga się przedłożenia zaświadczenia z uczelni.

Udostępnienie akt dla celów innych niż naukowo-badawcze wymaga od osoby ubiegającej się o ich udostępnienie wykazania swojego interesu prawnego.

Wiadomości uzyskane z udostępnionej dokumentacji nie mogą być wykorzystane w sposób lub celach naruszających obowiązujące prawo.

Dokumentację udostępnia się, jeśli nie zawiera ona informacji niejawnych i nie wymaga ochrony przepisami ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228), a ich ujawnienie nie naraża na szkodę interesu Rzeczypospolitej Polskiej.  

Udostępnianie akt następuje poprzez :

-        umożliwienie osobistego zapoznania się z oryginalnymi materiałami lub ich kopiami.

Akta udostępnia się wyłącznie w obecności pracownika archiwum. Miejsce udostępniania dokumentacji obejmującej zasób archiwalny stanowi siedziba Archiwum Komendy Powiatowej Policji w Sulęcinie, mieszcząca się na ul. Szpitalnej 4, 69 - 200 Sulęcin.

-         przekazanie podmiotom zainteresowanym informacji zawartych w aktach w postaci odpowiedzi na zapytanie;

-         przekazanie podmiotom zainteresowanym kopii akt lub wyciągu z akt.

Zakres, formę i sposób korzystania z dokumentów archiwalnych określają:

-        Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. Nr 38, poz. 173 z późn. zm.);    

-        Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu i trybu udostępniania materiałów archiwalnych znajdujących się w archiwach wyodrębnionych (Dz. U. Nr 196, poz. 1161);

-        Zarządzenie nr 45 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 maja 2008 r. w sprawie postępowania z materiałami archiwalnymi i dokumentacją niearchiwalną w archiwach wyodrębnionych podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. Urz. MSWiA Nr 9, poz. 42);

-        Zarządzanie nr 920 Komendanta Głównego Policji z dnia 11 września 2008 r. w sprawie metod i form wykonywania zadań w zakresie działalności archiwalnej w Policji (Dz. Urz. KGP Nr 16, poz. 95).

Metryczka

Data publikacji 12.02.2019
Data modyfikacji 12.02.2019
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Sulęcinie
Osoba udostępniająca informację:
Klaudia Richter
Osoba modyfikująca informację:
Klaudia Richter
do góry