Ewidencje i rejestry - Ewidencje i Rejestry - Komenda Powiatowa Policji w Sulęcinie

Biuletyn Informacji Publicznej

Ewidencje i Rejestry

Ewidencje i rejestry

KOMENDA POWIATOWA POLICJI W SULĘCINIE

 

Jednoosobowe Stanowisko ds. Prezydialnych

- ewidencja przepisów,

- rejestr teczek, dokumentów, dzienników i książek ewidencyjnych,

- dziennik korespondencyjny,

- dziennik podawczy,

- rejestry poczty zwykłej,

- rejestr poczty specjalnej,

- książka doręczeń (prokuratura, sąd)

- książka doręczeń przesyłek miejscowych,

- książka przyjęć interesantów,

- książka odpraw i narad służbowych,

- dziennik przepisów.

 

Wydział Kryminalny

- rejestr śledztw i dochodzeń

- rejestr postępowań sprawdzających i odmów wszczęcia postępowania przygotowawczego,

- dziennik korespondencyjny,

- dziennik podawczy,

- książka doręczeń poczty,

- dziennik telegramów.

 

Wydział Prewencji

- dziennik korespondencyjny,

- skorowidz,

- książka kontroli spraw przydzielonych dzielnicowym,

- książka dyspozytora,

- książka przebiegu służby,

- książka służby,

- książka odpraw i rozliczenia służby zewnętrznej,

- książka ewidencji kluczy,

- dziennik telegramów,

- książka wydania broni z pododdziału,

- książka broni przyjętej do depozytu,

- książka ewidencji osób umieszczonych w pomieszczeniu dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia,

- książka wizyt lekarskich,

- książka wydanych zleceń lekarskich,

-książka wezwań do zapłaty za pobyt w areszcie,

- książka kontroli wewnętrznej,

- rejestr kontroli zewnętrznej,

- rejestr wydanych zaświadczeń,

- pojazdy zabezpieczone do celów procesowych,

- pojazdy zabezpieczone do celów poza procesowych,

- rejestr badań przeprowadzonych urządzeniem elektronicznym do badania na zawartość alkoholu

w wydychanym powietrzu,

- rejestr dozoru Policji,

- książka doręczeń przesyłek miejscowych,

- rejestr spraw o wykroczenia,

 

Jednoosobowe Stanowisko ds. Kadr i Szkolenia

-  rejestr skierowań na badania lekarskie;

-   rejestr postępowań dyscyplinarnych;

-   rejestr rozkazów organizacyjnych

-   rejestr rozkazów personalnych;

-   rejestr notatek z rozmów dyscyplinujących;

-   rejestr zezwoleń na dodatkowe zatrudnienie funkcjonariuszy i pracowników cywilnych

-   rejestr komunikatów pracowników cywilnych;

-   rejestr rozkazów o wyróżnienia funkcjonariuszy;

-   rejestr czynności wyjaśniających;

-   rejestr postępowań wyjaśniających pracowników korpusu służby cywilnej;

-   rejestr skarg i wniosków;

-   rejestr listów i anonimów.

 

Zespół ds. Zaopatrzenia i Transportu

-   księga druków ścisłego zarachowania - mandaty karne, bloczki;

-   rejestr druków ścisłego zarachowania - depozyt bloczków mandatowych;

-   rejestr udzielonych zaliczek;

-   książka ewidencji wypadków i kolizji dotyczących służbowego sprzętu transportowego;

-   książka ewidencji indywidualnej sprzętu transportowego;

-   książka ewidencji sprzętu remontowo - gospodarczego i sprzętu p.poż.;

-   książka ewidencji sprzętu kwaterunkowego;

-   książka ewidencji działu mundurowego;

-   książka ewidencji techniki biurowej;

-   książka ewidencji sprzętu żywnościowego;

-   książka ewidencji techniki policyjnej;

-   książka ewidencji sprzętu kulturalno- oświatowego i sprzętu transportu;

-   książka ewidencji sprzętu - materiału w jednostce użytkującej sprzętu transportowego;

-   rejestr wydanych zaświadczeń do prowadzenia sprzętu transportowego stanowiącego własność Policji;

-   rejestr teczek pomocy finansowej na zakup lokalu mieszkalnego;

-   rejestr wydanych decyzji mieszkaniowych;

-   księga druków ścisłego zarachowania - bloczki pokwitowań;

-   księga druków ścisłego zarachowania - zezwolenia na wydanie pojazdu;

 

Zespół Łączności i Informatyki

-   książka ewidencji sprzętu łączności;

-   książka ewidencji sprzętu informatyki;

 

Zespół ds. Ochrony Informacji Niejawnych

-   rejestr Akt Postępowań Sprawdzających;

-   rejestr Wydania Poświadczeń Bezpieczeństwa;

-   rejestr Decyzji o umorzeniu postępowania sprawdzającego;

-   rejestr wydanych decyzji o odmowie poświadczenia;

-   rejestr kontrolnych postępowań sprawdzających;

-   rejestr zaświadczeń o szkoleniu;

-   wykaz osób zatrudnionych;

-   dziennik stanowiska komputerowego ODN;

-   dziennik ewidencji wydanych materiałów kancelaryjnych;

-   dziennik ewidencji kopii, odpisów, wypisów, wyciągów i tłumaczeń;

-   rejestr dzienników, książek ewidencyjnych i teczek (niejawnych);

-   książka doręczeń przesyłek miejscowych (niejawnych);

-   dziennik przepisów niejawnych

-   ewidencja osób upoważnionych i użytkowników końcowych do dostępu do KSI w KPP;

-   rejestr wydanych upoważnień do dostępu do informacji wewnętrznych oznaczonych klauzulą "zastrzeżone";

-   rejestr wydanych upoważnień do przetwarzania danych osobowych.

 

Posterunek Policji w Lubniewicach:

-   rejestr badań przeprowadzonych urządzeniem elektronicznym do badań zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu;

-   książka dyspozytora;

-   książka doręczeń

 

Posterunek Policji w Torzymiu

-   rejestr badań przeprowadzonych urządzeniem elektronicznym do badań zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu;

-   książka dyspozytora;

-   książka doręczeń

 

Punkt Przyjęć interesantów w Słońsku:

-   rejestr badań przeprowadzonych urządzeniem elektronicznym do badań zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu;

-   książka dyspozytora;

-   książka doręczeń

Metryczka

Data publikacji 31.07.2012
Data modyfikacji 25.10.2018
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Sulęcinie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Klaudia Richter
Osoba udostępniająca informację:
Klaudia Richter GO KPP Sulęcin
Osoba modyfikująca informację:
Klaudia Richter
do góry