Skargi i wnioski - Komenda Powiatowa Policji w Sulęcinie

Biuletyn Informacji Publicznej

Skargi i wnioski

Procedura przyjmowania, rozpatrywania oraz załatwiania skarg i wniosków, została uregulowana w niżej wymienionych przepisach prawa powszechnego:

- Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483, z późn. zm.);

- Ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 zm.);

- Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. Nr 5, poz. 46).

Zagwarantowane każdemu w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej prawo składania skarg i wniosków do organów państwowych, organów jednostek samorządu terytorialnego, organów samorządowych jednostek organizacyjnych oraz do organizacji i instytucji społecznych realizowane jest na zasadach określonych przepisami działu VIII Kodeksu postępowania administracyjnego.

Zgodnie z aktualnie obowiązującym stanem prawnym, każdy ma prawo składać wnioski i skargi w interesie publicznym, własnym lub innej osoby za jej zgodą.

Powszechny charakter skargi i wniosku powoduje, że prawo takie przysługuje zarówno osobom prawnym, fizycznym jak i niedysponującym pełnią praw, niezależnie od posiadanego wieku i obywatelstwa.

Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie lub za pomocą dalekopisu, telefaksu, poczty elektronicznej, a także ustnie do protokołu, przy czym te niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.

Skargi i wnioski dot. działalności Policji, należy kierować do właściwych kierowników jednostek organizacyjnych Policji woj. lubuskiego, ale można je także składać bezpośrednio do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Komendant Powiatowy Policji w Sulęcinie lub jego Zastępca przyjmują interesantów w każdą środę od godz. 12.00 do godz. 16.00 w siedzibie KPP w Sulęcinie przy ul. Szpitalnej 4. Szczegółowe informacje w powyższej sprawie można uzyskać w Sekretariacie Komendanta Powiatowego Policji w Sulęcinie, w godzinach urzędowania (od 7.30 do 15.30):

tel. 47 79 312 00

lub po godzinie 15.30 u Dyżurnego jednostki

tel. 47 79 312 11 lub 47 79 312 12.

 

 

__________________________________________________________________________________

Klauzula infomacyjna

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komendant Powiatowy Policji w Sulęcinie

Kontakt:

ul. Szpitalna 4

69 – 200 Sulęcin

 

2. Komendant Powiatowy Policji w Sulęcinie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Adres mailowy: iod.sulecin@go.policja.gov.pl

 

3. Pani/Pana dane osobowe będą wykorzystywane w celu rozpatrzenia wniesionej/wniesionego przez Panią/Pana skargi/wniosku.

 

4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów kodeksu postępowania administracyjnego oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków.

 

5. Pani/Pana dane osobowe:

 - będą udostępnione wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa,

 - nie będą wykorzystywane w celu profilowania.

 

6. KPP nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego.

 

7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas realizacji sprawy, a następnie archiwizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.   

 

8. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania.

 

9. Przysługuje także Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

10 Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, gdyż wynika z przepisów kodeksu postępowania administracyjnego oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków. W przypadku nie podania danych nie będzie możliwe rozpatrzenie wniesionej/wniesionego przez Panią/Pana skargi/wniosku.

Metryczka

Data publikacji : 15.04.2020
Data modyfikacji : 15.04.2020
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Sulęcinie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Klaudia Richter
Osoba udostępniająca informację:
Klaudia Richter GO KPP Sulęcin
Osoba modyfikująca informację:
Klaudia Richter
do góry