- - Tłumacz dla osób niesłyszących - Komenda Powiatowa Policji w Sulęcinie

Biuletyn Informacji Publicznej

Tłumacz dla osób niesłyszących

-

 

Obsługa osób uprawnionych - tłumacz języka migowego

POMOC W ZAŁATWIENIU SPRAWY DLA OSÓB DOŚWIADCZAJĄCYCH TRWALE LUB OKRESOWE TRUDNOŚCI W KOMUNIKOWANIU

Zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U. z 2011 r. Nr 209, poz. 1243, z późn. zm.) osoby doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się mają prawo do swobodnego korzystania z wybranej przez siebie formy komunikowania się.

W celu zapewnienia osobom uprawnionym możliwości wyboru dogodnej formy kontaktu
w Komendzie Powiatowej Policji Sulęcinie udostępniane są następujące środki wspierające komunikowanie się:

1. Wysłanie maila pod adres: dyzurny.kpp_sulecin@go.policja.gov.pl

2. Wysłanie wiadomości sms i mms pod numer telefonu 519 534 117    

3. Przesłanie informacji faksem pod numer: 47 79 312 15

4. Platforma ePUAP

dostępne usługi:

- pismo ogólne do podmiotu publicznego

- skargi, wnioski, zapytania do urzędu

- uprzednia zgoda przewozowa na każdorazowe przemieszczanie broni palnej

- zgoda przewozowa na każdorazowe przemieszczanie broni palnej (Firearms transfer permit)

5. strony internetowe:   http://www.sulecin.lubuska.policja.gov.pl

http://bip.sulecin.kpp.policja.gov.pl/

Pomoc osoby przybranej

Osoba uprawniona ma prawo do skorzystania z pomocy osoby przybranej czyli osoby, która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę uprawnioną w celu ułatwienia porozumienia z osobą uprawnioną i udzielenia jej pomocy w załatwieniu sprawy.

W przypadku korzystania przez osoby uprawnione z pomocy osoby przybranej nie wymaga się od osoby przybranej przedstawienia dokumentów potwierdzających znajomość PJM (polski język migowy), SJM (system językowo – migowy) lub SKOGN (sposoby komunikowania się osób głuchoniewidomych). Prawo to może być ograniczone wyłącznie ze względu na zasady określone w przepisach ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2010 r.  Nr 182 poz. 1228).

 Skorzystanie z pomocy tłumacza języka migowego lub tłumacza - przewodnika

Osoba uprawniona w celu załatwienia sprawy w urzędzie może skorzystać z pomocy wybranego przez siebie tłumacza języka migowego lub tłumacza - przewodnika. Nie wyklucza to możliwości skorzystania z innych uprawnień.

 

 

 

 Zapewnienie dostępu do świadczenia usług tłumacza PJM, SJM, SKOGN

Świadczenie to jest bezpłatne dla osoby uprawnionej będącej osobą niepełnosprawną
w rozumieniu. bezpłatne przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.).

Rejestr tłumaczy języka migowego

Osoba uprawniona jest zobowiązana zgłosić chęć skorzystania ze świadczenia, ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych. Zgłoszenia można dokonać w następujący sposób:

- wysyłając wiadomość  na adres poczty elektronicznej dyzurny.kpp_sulecin@go.policja.gov.pl

- przesyłając informację faksem pod numer 47 79 312 15

- wysłanie wiadomości sms i mms pod numer telefonu 519 534 117    

- dzwoniąc pod numer 47 79 312 11 /korzystając z osoby przybranej/

- składając pisemny wniosek w Punkcie Recepcyjnym

 W zgłoszeniu należy wskazać następujące dane:

  1. imię i nazwisko osoby uprawnionej,
  2. imię i nazwisko osoby przybranej (jeśli jest wybrana),
  3. rodzaj sprawy i krótki jej opis (w przypadku sprawy już prowadzonej osobę lub komórkę organizacyjną Komendy, która sprawę realizuje),
  4. propozycję terminu wizyty (z wyjątkiem spraw bardzo pilnych, co najmniej 3 dni przed terminem wizyty w KPP),
  5. kontakt zwrotny/sposób kontaktowania się z osobą uprawnioną (zgłaszającą),
  6. preferowaną metodę komunikacji (polski język migowy, system językowo-migowy, sposób komunikowania się osób głuchoniewidomych)

Zgłoszenie przesłane w dni wolne od pracy lub po godzinach pracy Komendy będą załatwiane i potwierdzane w pierwszy dzień roboczy następujący po dniu odebrania maila lub faksu. Termin umówienia spotkania zależy od aktualnej dostępności tłumacza. O miejscu i terminie osobistego spotkania z tłumaczem Komenda Powiatowa Policji w Sulęcinie poinformuje
w dniu rejestracji na adres mail lub numer telefonu podany przez osobę zainteresowaną
w zgłoszeniu. W przypadku braku możliwości realizacji świadczenia, zawiadamia się osobę uprawnioną wraz z uzasadnieniem i wyznacza się możliwy termin realizacji świadczenia lub wskazuje się na inną formę realizacji dostępu do usług.

 Udostępnianie dokumentów niezbędnych do załatwienia sprawy

Komenda Powiatowa Policji w Sulęcinie udostępnia dokumenty niezbędne do załatwienia sprawy, w formie dostępnej dla osób uprawnionych, na ich wniosek.

 

Metryczka

Data publikacji 16.08.2013
Data modyfikacji 27.02.2020
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Sulęcinie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Klaudia Richter
Osoba udostępniająca informację:
Klaudia Richter GO KPP Sulęcin
Osoba modyfikująca informację:
Klaudia Richter
do góry